[اسم]

blackcurrant

/blˈækkɜːɹənt/
قابل شمارش

1 انگورفرنگی سیاه

2 درختچه انگورفرنگی سیاه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان