[اسم]

blood

/blʌd/
غیرقابل شمارش

1 خون

مترادف و متضاد gore lifeblood vital fluid
to give/donate blood
خون دادن/اهدا کردن
 • You can give blood at the local hospital.
  شما می‌توانید در بیمارستان محلی خون بدهید.
to lose blood
خون از دست دادن
 • He lost a lot of blood in the accident.
  او در تصادف خون زیادی از دست داد.
to draw blood
خون گرفتن
a blood cell/sample
گلبول/نمونه خونی
 • The red blood cells carry oxygen.
  سلول‌های خونی قرمز اکسیژن حمل می‌کنند.
a blood test
آزمایش خون
blood flows
خون جریان پیدا کردن
 • A quick walk will get the blood in your legs flowing again.
  یک پیاده‌روی سریع باعث می‌شود که خون دوباره در پاهای شما جریان پیدا کند.
blood clots
خون لخته شدن
 • The blood should clot and stop the wound from bleeding.
  خون باید لخته شود و از خونریزی زخم جلوگیری کند.
blood pressure
فشار خون
 • High blood pressure increases the risk of a heart attack.
  فشار خون بالا خطر سکته قلبی را افزایش می‌دهد.
somebody's blood type/group
گروه خونی کسی
 • What blood type are you?
  گروه خونی تو چیست؟

2 نژاد رگ

مترادف و متضاد ancestry line lineage
 • 1. There is some Polish blood on his father's side.
  1 . او از سمت خانواده پدری رگ لهستانی دارد.
 • 2. There’s Irish blood on his mother’s side.
  2 . او از طرف مادری رگ و ریشه ایرلندی دارد.
to be of blood
نژادی داشتن
 • She is of noble blood.
  او نژاد اشرافی دارد.
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان