[فعل]

to botanize

فعل گذرا و ناگذر

1 گیاهان را مطالعه کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان