[جمله]

Both my shoelaces came undone.

/boʊθ maɪ ˈʃuˌleɪsəz keɪm ənˈdʌn./

1 هر دو بند کفش هایم باز شد.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان