[ضمیر]

both

/boʊθ/

1 هر دو

معادل ها در دیکشنری فارسی: هر دو هم
 • 1.Are both of us invited, or just you?
  1. آیا هر دو دعوت هستیم یا فقط تو؟
 • 2.Both my parents are teachers.
  2. هر دو والدین من معلم هستند.
 • 3.I loved them both.
  3. من هر دویشان را دوست دارم.
 • 4.I think it's important to listen to both sides of the argument.
  4. فکر میکنم مهم است که به هر دو طرف مناظره گوش بدهیم.
 • 5.Mike and Jim both have red hair.
  5. مایک و جیم هر دو موهای قرمز دارند.
 • 6.They have two grown children, both of whom live abroad.
  6. آنها دو فرزند بزرگ دارند، هر دو خارج زندگی می کنند.
کاربرد ضمیر both به معنای هر دو
ضمیر both به معنای هر دو با اسامی جمع استفاده می شود و اشاره به دو نفر بودن یا دو تا بودن چیزی دارد. مثلا:
"Both women were French" (هر دو زن فرانسوی بودند.)
ضمیر both برای اشاره به شامل کردن دو فرد یا هر دو چیز استفاده می شود. مثلا:
"I liked them both" (من هر دو تا را دوست داشتم.)
"We were both tired" (ما هر دو خسته بودیم.)
وقتی both به همراه and در جمله می آید مفهومی شبیه به "نه تنها....بلکه..." یا "هم....هم...." دارد. مثلا:
"Both his mother and his father will be there" (هم مادرش و هم پدرش آنجا خواهند بود.)
"For this job you will need a good knowledge of both Italian and Spanish" (برای این شغل شما باید دانش خوبی از نه تنها زبان ایتالیایی بلکه زبان اسپانیایی نیز داشته باشید.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان