[فعل]

to botch

/bˈɑːtʃ/
فعل گذرا و ناگذر

1 سنبل کردن سر هم کردن، ناشیانه کاری کردن، گند زدن

[اسم]

botch

/bˈɑːtʃ/
قابل شمارش

2 سرهم‌بندی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان