[اسم]

boulevard

/ˈbʊləˌvɑrd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بلوار

معادل ها در دیکشنری فارسی: بلوار چهارباغ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان