[اسم]

bounced cheque

/bˈaʊnst tʃˈɛk/
قابل شمارش

1 چک برگشت‌خورده چک بی‌محل

معادل ها در دیکشنری فارسی: چک برگشت‌خورده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان