[اسم]

bureau de change

/ˈbjʊroʊ di ʧeɪnʤ/
قابل شمارش
[جمع: bureaux de change]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 صرافی

مترادف و متضاد exchange
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان