[اسم]

caliphate

/kˈælɪfˌeɪt/
قابل شمارش

1 خلافت

2 قلمرو خلیفه [منطقه تحت حکومت یک خلیفه]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان