[اسم]

calisthenics

/kˌælɪsθˈɛnɪks/
قابل شمارش

1 نرمش تمرینات کالیستنیک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان