[اسم]

calisthenics

/kˌælɪsθˈɛnɪks/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نرمش تمرینات کالیستنیک

معادل ها در دیکشنری فارسی: نرمش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان