[فعل]

to call for

/kɔl fɔr/
فعل گذرا
[گذشته: called for] [گذشته: called for] [گذشته کامل: called for]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دنبال کسی رفتن (برای رفتن به جایی)

 • 1.I'll call for you at 7 o'clock.
  1. من ساعت 7 می‌آیم دنبالت.

2 نیازمند بودن

معادل ها در دیکشنری فارسی: ایجاب کردن
 • 1.The situation calls for prompt action.
  1. این موقعیت نیازمند اقدامی سریع است.

3 تقاضا کردن خواهان بودن

 • 1.The opposition have called for him to resign.
  1. حزب اپوزیسیون از او تقاضا کرد که استعفا دهد.
 • 2.They called for the immediate release of the hostages.
  2. آنها تقاضای آزادی سریع گروگان‌ها را داشتند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان