[اسم]

clasp

/klæsp/
قابل شمارش

1 گیره چفت

معادل ها در دیکشنری فارسی: بست سگک
  • 1.the clasp of a necklace
    1. گیره گردنبند
[فعل]

to clasp

/klæsp/
فعل گذرا
[گذشته: clasped] [گذشته: clasped] [گذشته کامل: clasped]

2 (محکم) گرفتن (محکم) نگه داشتن

معادل ها در دیکشنری فارسی: محکم گرفتن
مترادف و متضاد grab
  • 1.He clasped the dog’s leash tightly.
    1. او قلاده [افسار] سگ را محکم گرفت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان