[صفت]

conceited

/kənˈsitəd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more conceited] [حالت عالی: most conceited]

1 متکبر مغرور، از خود راضی

معادل ها در دیکشنری فارسی: متکبر متفرعن
مترادف و متضاد vain
  • 1.Don't be so conceited, eventually some girl will turn you down.
    1. آنقدر متکبر نباش، بالاخره دختری دست رد به سینه تو خواهد زد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان