[صفت]

conductive

/kənˈdʌktɪv/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more conductive] [حالت عالی: most conductive]

1 رسانا هادی

معادل ها در دیکشنری فارسی: رسانا هادی
specialized
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان