[عبارت]

conveniently located

/kənˈvinjəntli ˈloʊˌkeɪtəd/

1 به طور قابل دسترسی واقع‌شده در

  • 1.The hotel is conveniently located near the train station.
    1. هتل به طور قابل دسترسی نزدیک آن ایستگاه قطار واقع‌شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان