[اسم]

countryman

/kˈʌntɹɪmən/
قابل شمارش
[جمع: countrymen]

1 هموطن

2 فرد روستایی اهل روستا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان