[اسم]

courthouse

/ˈkɔrtˌhaʊs/
قابل شمارش

1 ساختمان دادگستری دادگاه

  • 1.There's a courthouse at the end of this road.
    1 . در انتهای این جاده یک ساختمان دادگستری [دادگاه] وجود دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان