[صفت]

courtly

/kˈoːɹtli/
قابل مقایسه

1 درباری با وقار

معادل ها در دیکشنری فارسی: درباری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان