[اسم]

David

/ˈdeɪvɪd/
غیرقابل شمارش

1 دیوید (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان