[قید]

deceptively

/dɪˈsɛptɪvli/
غیرقابل مقایسه

1 به طور فریب آمیز

  • 1.The magician deceptively made the rabbit disappear.
    1. شعبده باز به طور فریب آمیزی خرگوش را ناپدید کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان