[قید]

decidedly

غیرقابل مقایسه

1 قطعا بدون شک، حتما

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان