[صفت]

decimal

/ˈdɛsəməl/
غیرقابل مقایسه

1 دهگان (ریاضی) ده دهی، اعشاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: اعشاری دهدهی
  • 1.decimal arithmetic
    1. حساب دهگان
[اسم]

decimal

/ˈdɛsəməl/
قابل شمارش

2 دهگان (ریاضی) ده دهی، اعشاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان