[اسم]

decimation

/dˌɛsɪmˈeɪʃən/
قابل شمارش

1 قلع و قمع کشتار جمعی، قتل عام

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان