[فعل]

to decipher

/dɪˈsaɪfər/
فعل گذرا
[گذشته: deciphered] [گذشته: deciphered] [گذشته کامل: deciphered]

1 رمزگشایی کردن سردرآوردن، خواندن (متن کهن یا ناخوانا)

مترادف و متضاد decode
  • 1. to decipher a code
    1 . از کد رمزگشایی کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان