[اسم]

decision-making

/dᵻsˈɪʒənmˈeɪkɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 تصمیم‌گیری اتخاذ تصمیم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان