[اسم]

decisive battle

/dɪˈsaɪsɪv ˈbætəl/
قابل شمارش

1 نبرد سرنوشت‌ساز نبرد حساس، نبرد مهم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان