[قید]

decisively

/dᵻsˈaɪsɪvli/
قابل مقایسه

1 قاطعانه با قاطعیت، به طور قاطعانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: قاطعانه با قاطعیت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان