[قید]

decisively

/dᵻsˈaɪsɪvli/
قابل مقایسه

1 قاطعانه با قاطعیت، به طور قاطعانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان