[اسم]

delegation

/dˌɛlɪɡˈeɪʃən/
غیرقابل شمارش

1 تفویض واگذاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: تفویض

2 هیئت همراه گروه نمایندگان

معادل ها در دیکشنری فارسی: هیئت اعزامی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان