[اسم]

distant relative

/ˈdɪstənt ˈrɛlətɪv/
قابل شمارش

1 فامیل دور خویشاوند دور

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان