[فعل]

to downplay

فعل گذرا و ناگذر

1 کم اهمیت جلوه دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان