[قید]

downright

/ˈdaʊnraɪt/
غیرقابل مقایسه

1 کاملا به تمام معنا

  • 1.It's not just stupid—it's downright dangerous.
    1. نه تنها احمقانه است - به تمام معنا خطرناک است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان