[فعل]

to downsize

/ˈdaʊnsaɪz/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: downsized] [گذشته: downsized] [گذشته کامل: downsized]

1 تعدیل نیرو کردن کوچک کردن (شرکت و ...)

  • 1.The larger companies are all planning to downsize their US operations.
    1. شرکت‌های بزرگ‌تر قصد دارند شرکت‌های خود در آمریکا را کوچک کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان