[اسم]

downsizing

/ˈdaʊnˌsaɪzɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 کوچک سازی (شرکت) تعدیل نیرو، [عمل کوچک شدن یک شرکت توسط اخراج عده ای از کارمندان]

  • 1.He lost his job in the last downsizing.
    1. او کارش را در آخرین کوچک سازی از دست داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان