[صفت]

downstream

/ˌdaʊnˈstriːm/
غیرقابل مقایسه

1 (به سمت) پایین رود در جهت جریان رودخانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: پایین‌دست
مترادف و متضاد downriver upstream
downstream areas
مناطق پایین رود
[قید]

downstream

/ˌdaʊnˈstriːm/
غیرقابل مقایسه

2 (به سمت) پایین رود در جهت جریان رودخانه

مترادف و متضاد downriver upstream
  • 1.There’s a village about a mile downstream.
    1. روستایی در حدودا یک مایلی پایین رودخانه وجود دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان