[اسم]

downturn

/ˈdaʊntɜːrn/
قابل شمارش

1 رکود افول

مترادف و متضاد upturn
  • 1.a downturn in trade
    1. رکود در داد و ستد
  • 2.the recent economic downturns
    2. رکود اقتصادی اخیر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان