[قید]

downwards

/ˈdaʊnwərdz/
غیرقابل مقایسه

1 رو به پایین رو به زیر

  • 1.He was lying face downwards.
    1. او با سر رو به پایین دراز کشیده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان