[صفت]

dripping

/ˈdrɪpɪŋ/
قابل مقایسه

1 خیس عرق

[اسم]

dripping

/ˈdrɪpɪŋ/
غیرقابل شمارش

2 قطرات چربی گوشت (هنگام سرخ یا کباب شدن)

مترادف و متضاد drippings
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان