[اسم]

drinking chocolate

/ˈdrɪŋkɪŋ tʃɔːklət/
غیرقابل شمارش

1 شکلات داغ هات چاکلت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان