[اسم]

e-mail

(electronic mail)
/ˈiːmeɪl/
قابل شمارش

1 ایمیل پست اکترونیکی

informal
مترادف و متضاد post
  • 1.to send a message by e-mail
    1 . از طریق ایمیل پیغام فرستادن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان