[اسم]

economics

/ˌiːkəˈnɑːmɪks/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 علم اقتصاد اقتصاد

معادل ها در دیکشنری فارسی: اقتصاد علم اقتصاد اقتصادیات
  • 1.He studied politics and economics at Yale.
    1. او در (دانشگاه) "ییل" سیاست و اقتصاد خواند.
Marxist economics
اقتصاد مارکسیستی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان