[قید]

economically

/ˌiːkəˈnɑːmɪkli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 از لحاظ اقتصادی

  • 1.Economically, the center of Spain has lost its role.
    1. از لحاظ اقتصادی، مرکز اسپانیا نقش خود را از دست داده است.
  • 2.the economically active population
    2. جمعیت فعال از لحاظ اقتصادی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان