[اسم]

emancipation

/ɪˌmænsɪˈpeɪʃn/
قابل شمارش

1 آزادسازی رهایی، آزادی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آزادسازی
  • 1.the emancipation of women
    1. آزادسازی زنان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان