[اسم]

email

(electronic mail)
/ˈiː.meɪl/
قابل شمارش

1 ایمیل پست الکترونیکی

مترادف و متضاد mail post
by email
از طریق ایمیل
 • 1. I sent you a message by email.
  1. من از طریق ایمیل برایت یک پیام ارسال کردم.
 • 2. You can contact me by email.
  2. می‌توانی از طریق ایمیل با من تماس برقرار کنی.
to get/receive/send an email
ایمیل دریافت کردن/فرستادن
 • 1. I got an email from Danielle last week.
  1. من هفته پیش یک ایمیل از "دنیل" دریافت کردم.
 • 2. You can send me an email.
  2. می‌توانی یک ایمیل برایم بفرستی.
to write/read an email
ایمیل نوشتن/خواندن
 • Are you going to write the email or should I?
  تو آن ایمیل را می‌نویسی یا من باید بنویسم؟
to check one's email(s)
ایمیل‌(های) خود را چک کردن
 • The first thing I do every morning is check my emails.
  اولین کاری که هر روز صبح می‌کنم چک کردن ایمیل‌هایم است.
an email address
آدرس ایمیل
 • What's your email address?
  آدرس ایمیل تو چیست؟
کاربرد واژه email به معنای ایمیل
واژه email که شکل کوتاه‌شده electronic mail است به معنای "پست الکترونیکی" است که در فارسی به آن "ایمیل" نیز می‌گویند. email نوعی روش ارسال پیام از طریق شبکه جهانی وب می‌باشد که در کمترین زمان پیام از آدرس ایمیلی به آدرس ایمیل دیگر ارسال می‌گردد.
[فعل]

to email

(electronic mail)
/ˈiː.meɪl/
فعل گذرا
[گذشته: emailed] [گذشته: emailed] [گذشته کامل: emailed]

2 ایمیل کردن ایمیل زدن

مترادف و متضاد mail send
to email somebody
به کسی ایمیل زدن
 • Email me when you have time.
  هر موقع وقت داشتی به من ایمیل بزن.
to email something to somebody
چیزی را برای کسی ایمیل کردن
 • I'll email the documents to her.
  من مدارک را برای او ایمیل خواهم کرد.
to email somebody something
چیزی را برای کسی ایمیل کردن
 • 1. Has he emailed you that list of addresses yet?
  1. آیا او بالاخره لیست آدرس‌ها را برای تو ایمیل کرد؟
 • 2. I'll email her the documents.
  2. من مدارک را برای او ایمیل خواهم کرد.
کاربرد فعل email به معنای ایمیل کردن
فعل email به معنای "ایمیل کردن" به ارسال پیام الکترونیکی از طریق آدرس پست الکترونیکی گفته می‌شود. اگر فردی آدرس الکترونیکی یا به بیانی دیگر "ایمیل" داشته باشد، می‌تواند در کمترین زمان نامه‌ای از طریق اینترنت به آدرس ایمیلی فرد دیگری ارسال کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان