[فعل]

to emanate

فعل گذرا و ناگذر

1 بیرون آمدن نشأت گرفتن

معادل ها در دیکشنری فارسی: نشأت گرفتن منبعث شدن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان