[اسم]

enclosure

/ɪnˈkloʊʒər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فضای حصارکشی شده محوطه محصور

معادل ها در دیکشنری فارسی: محوطه

2 ضمیمه پیوست

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیوست ضمیمه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان