[صفت]

English-speaking

/ˈɪŋɡlɪʃspˈiːkɪŋ/
غیرقابل مقایسه

1 انگلیسی‌زبان

معادل ها در دیکشنری فارسی: انگلیسی‌زبان
  • 1.English-speaking countries
    1. کشورهای انگلیسی‌زبان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان