[اسم]

expediency

/ɛkspˈiːdiənsi/
قابل شمارش

1 مصلحت تدبیر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان