[اسم]

expedition

/ˌek.spəˈdɪʃ.ən/
قابل شمارش

1 سفر اکتشافی

مترادف و متضاد exploration journey voyage
  • 1. We went to Africa for an expedition.
    1 . برای سفری اکتشافی به آفریقا رفتیم.

2 تسریع شتاب، تندی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان