[فعل]

to expend

فعل گذرا و ناگذر

1 صرف کردن هزینه کردن، مصرف کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان